Kopírování článků je povoleno - Копирование статей разрешено - Copying of articles is permitted - Kopieren von Artikeln ist erlaubt

Březen 2008

Pamatuješ?!

25. března 2008 v 16:01 | Neznámý |  Dětství
Malé připomenutí
Gratuluji nám všem, kterým je mezi 20. až 50. lety… Podle dnešních pravidel a zákazů bychom my, děti narozené v 50., 60., 70., 80. letech, neměli vůbec šanci přežít… Naše postýlky byly malované barvou která obsahovala olovo. Neměli jsme žádné flaštičky na medicínu, jejichž uzávěr nemohlo dítě otevřít, žádné pojistky na dveře a okna, a když jsme jeli na kole/koloběžce, neměli jsme helmy. Pili jsme obyčejnou vodu z hadice, a ne z lahví. Jedli jsme chleba a máslo, pili limonády s cukrem a nebyli jsme obézní, protože jsme pořád lítali někde venku. Z jedné láhve nás obvykle pilo několik, ale všichni jsme to ve zdraví přežili… Několik hodin jsme se mořili a stavěli káry ze starých nepotřebných věcí, jezdili jsme z kopce, jen abychom přišli na to, že jsme zapomněli na brzdu. Teprve po několika přistáních v pangejtu jsme káru domontovali. Brzy ráno jsme si šli ven hrát a přišli jsme domů, teprve až se venku rozsvěcely lampy. Rodiče si s námi užili pěkné nervy, ale mobily neexistovaly, takže nebylo kam volat… Neměli jsme žádné playstationy - vlastně ani televizní hry, žádných 99 televizních kanálů, počítače a internet. Měli jsme kamarády, byli jsme venku a hledali je! Spadli jsme ze stromu, řízli se, zlomili si ruku či nohu, vyrazily si zuby, ale nikdo nikoho kvůli těm úrazům nežaloval. Byly to úrazy a nikdo nenesl vinu - jen my! Prali jsme se, měli jsme modřiny, ale naučili jsme se to překousnout. Jezdili jsme na kolech, hráli si s míčem, klacky a jedli jsme trávu (hlavně šťovík). I když nás druzí varovali, nikdy jsme si nevypíchli oko. Posledních 50 let bylo epochou nových nápadů. My měli volnost i odpovědnost zároveň - naučili jsme se chovat a poradit si… Zažil jsi toto veliké štěstí a žil jako dítě?! Jestli ano, pak blahopřeji, jsi jedno z nich!
(neznámý autor)

Rekordní samomat 222 tahem!!!

13. března 2008 v 15:30 | SHX153 |  Moje nejlepší problémy
Pozorně jsem prostudoval s#211 v domnění, že úloha je dokonalá. Nalezl jsem však možnost, jak tento samomat prodloužit o dalších 11 tahů. Nový světový rekord v samomatu je posunut na 222 tahů! Moje sekretářka tvrdí, že to prostě rozbít nelze!

Zde je k dispozici velmi zajímavá informace od Franka Müllera o rozbití s#258.


Решения: 1.Rbxb1 ! Nxb1 2. Qc2 и далее по том же пути, чем в с #211. Белый имеют ко всему залогу наблюдения времени на войне c3. После того, как его захват уже может прыгнуть далеко rider на b7! Целый цикл, так что повторяет 10x с моделированием мата. Если затраты закладывают на a5, цикл вырезается внезапно около четырех движений.
Уже - меня ловят это, почему Walther Jorgensen в r.1986 разместил на войне b7 грач. Причина простая, выяснил а именно, что в наездниках на b7 и закладывают на a5 всаднике на войне f7 она получит свыше d8 уже в четырех движение (всадник на b7 не имеет, где прыгают далеко)! K усечению около 3 x 4 особенности, но циклы, сейчас, чтобы быть 10! Открыто допустите, что - много простого редактирования проблем до того, как они складывают в кучу. Для примера мне не нужно набрасываться на весь длинный путь. Проверка - сер.=152. Walther Jorgensen оставил области в s#211 вся позиция возможностей, но его мысль после чего есть обязывают сердечен!
Řešení: 1.Vbxb1+! Jxb1 2. Dc2 a dále stejně jako v s#211. Bílý musí neustále střežit pěšce na poli c3. Po jeho vzetí už může odskočit jezdec na b7! Celý cyklus se tak opakuje 10x s modelovým matem. Pokud stojí pěšec na a5, cyklus je zkrácen o čtyři tahy.
Již je mi jasné proč Walther Jorgensen v r.1986 umístil na pole b7 věž. Důvod je prostý, zjistil totiž, že při jezdci na b7 a pěšci na a5 se jezdec na pole f7 dostane přes d8 již ve čtyřech tazích (jezdec na b7 nemá kam odskočit)! Došlo ke zkrácení o 3 x 4 tahy, ale tempovacích cyklů je nyní celkem 10!
Můžu otevřeně přiznat, že je mnohem jednodužší problémy upravovat než je skládat. Pro příklady nemusím chodit vůbec daleko. Důkazem je nedávno vzniklý sér.=152. Walther Jorgensen nevyužil v s#211 všechny možnosti pozice, ale jeho myšlenka na kterou jsem navázal je geniální!Solutions: 1.Rbxb1+! Nxb1 2. Qc2 and further in the same way than in with #211. White have to all the time watch pawn afield c3. After his capture already is able to jump away rider on b7! Whole cycle so repeats 10x with modelling mate. If costs pawn on a5, cycle is cut short about four moves.
Already is me catch it why Walther Jorgensen in r.1986 placed afield b7 rook. Reason is simple, found out namely, that the at knight on b7 and pawn on a5 knight afield f7 she'll get over d8 already in four move (rider on b7 hasn't where jump away)! Geted to truncation about 3 x 4 moves, but cycles now to be quite 10!
Openly admit, that the is much simple problems edit till they pile. For an example I need not go at all long way. Example is neoteric ser.=152. Walther Jorgensen abandoned areas in with #211 all possibilities position, but his thought idea is ingenious!
Obdržel jsem velmi zajímavou informaci od Václava Kotěšovce o rozbití samomatu 222 tahem.

V současné době platí za rekordní, čerstvě upravený samomat 255 tahem, který zatím odolává pokusům o rozbití!

19.9.2011:
Rusko stále i přes mou informaci o duálu považuje kupodivu samomat 222 tahem za rekordní, proto je video na YouTube opět veřejné.

Samomat v 211 tazích!

8. března 2008 v 20:17 | Walther Jorgensen |  Další autoři
Samomat je typ šachové úlohy, při němž bílý, táhnoucí první, musí donutit v určeném počtu tahů černého, aby dal bílému mat proti své vůli. Samozřejmě se tomuto černý brání ze všech sil!
V knize Abeceda šachového problému na str.197 pšou, že W.Shinkman r.1907 uveřejnil v La Stratégie 423 tahový samomat. Sám ho zkrátil na 418 tahů, ale později J.N.Babson a F.M.Curtiss provedli zkrácení nejdřív na 364 a později na 298 tahů. Hledali jsme společně s mojí sekretářkou tento problém všude možně, ale nic jsme nenašli. Poprosil jsem tedy o pomoc přítele Václava Kotěšovce. O této úloze nevěděl a v databázi WinChloe žádná taková nebyla. Předpokládáme, že se jako většina podobných úloh ukázal asi být i tento samomat nekorektní.

Za rekordně dlouhý ortodoxní samomat byl dlouhou dobu považován s#242 (je citován např. ve známé knize Jeremy Morse: "Chess problems: Tasks and Records", 1995), ve WinChloe je však uvedena nekorektnost.
Nevím kdo tak neuvěřitelně samomat rozbil. Vedlejší řešení je kromě jednoho duálu ve 224. tahu naprosto čisté!
Z těch samomatů, které se zatím nepodařilo rozbít, tak zůstává nejdelší s#211 (řešení je ve francouzské notaci). Dánský skladatel Walther Jorgensen předvádí na šachovnici nevídané tempovací manévry.

Možná všichni neví, že podobné skladby (na rozdíl od pomocných a seriových úloh) jsou počítačem naprosto netestovatelné. Přímé úlohy a samomaty takových délek prostě testovat kompletně nelze.